Fly Briefing / 飞行简报

普通 客运航班 VA.HKRSCOC.COM
------------------------------------------------------------
航班号 CDG0314 FOQA 标准 1800 分 类型 IFR 飞行
巡航高度 22000 执飞机型 B738 注册编号 CDG-0057
计划日期 2022 / 08 / 15 计划出港 UTC 00:15 计划到港 UTC +0 01:39
备降机场 飞行距离 336 飞行时间 1.24
出发机场 ZUUU〔成都双流国际机场〕➤ ZLXY〔西安咸阳国际机场〕 到达机场
------------------------------------------------------------
ZUUU 150500Z VRB02MPS 9999 FEW033TCU FEW033 38/25 Q1004 NOSIG
ZLXY 150500Z 35002MPS 310V050 CAVOK 35/18 Q1007 NOSIG
------------------------------------------------------------
ZUUU GURET W233 AGULU W81 NSH ZLXY ZLXY
------------------------------------------------------------
飞机计划 5165 OPERATIONAL FLIGHT PLAN (仅供参考 )
------------------------------------------------------------
燃料 时间 距离 NAM 计划 组织
准备 34000 1.24 336 339 0385 -
出港 33660 - - - 0385 -
离场 30940 - - - 0385 -
巡航 27540 - - - 0385 -
进港 8500 - - - 0385 -
到港 6120 - - - 0385 -
复飞 3060 - - - 0385 -
TOTAL 34000 1.24 336 339 0385 COC
 

Route Map 航路地图

打开文件 Reports_1970/.xml 失败!